HMS

Politikk for Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet.

Engelsen Anlegg AS skal levera produkta sine i samsvar med ordren og frie for feil og manglar. Dette skal gjerast slik at kunden/tiltakshavar sine spesifiserte krav vert oppfylte, og at produkta vert levert innanfor til ei kvar tid, gjeldande standardar, lovar og forskrifter.

 

Kvalitetssystemet skal bidra til god lønsamheit og konkurranseevne, samstundes som det skal vera med å betra vår bedriftskultur og vårt arbeidsmiljø. Rett bruk av prosedyrar, instruksar og andre retningsliner skal sikra at arbeidsoppgåvene vert gjort rett fyrste gong. Jamnleg revisjon av heile kvalitetssystemet skal sikra kontinuerleg vedlikehald og utvikling av systemet.

 

Engelsen Anlegg AS ser menneska som den viktigaste ressursen i arbeidslivet, og ei god helsa som det største aktivum menneska har. Gjennom det totale kvalitetssystemet vil bedrifta førebyggja ulykker og helseskadar og skapa trivnad på arbeidsplassen.

 

Vårt mål er:

Det overordna målet er at Engelsen Anlegg AS skal ha eit arbeidsmiljø som gir våre tilsette tryggleik mot psykiske og fysiske skadar. Tryggleik skal vera ein naturleg del av einkvar arbeidsoperasjon frå planleggingsstadiet til ferdig produkt. Tryggleiken i bedrifta skal ivaretakast gjennom målbart systematisk arbeid der det vert lagt vekt på følgjande:

 

-          Kartlegging av risikoforhold.

-          Kunnskap og informasjon om tryggleiksfaktorar.

-          Bruk av rett utstyr på rett måte under trygge forhold.

-          Motivasjon, samarbeid og medverknad frå alle medarbeidarar.

-          Registrering, oppfølging og korrigering av forhold som verkar negativt inn.

 

Dersom det førebyggande tryggleiksarbeidet i ein situasjon likevel skulle svikta og ei ulykka inntreffa, skal bedrifta ha eit forsvarleg opplegg som raskt og effektivt skal avgrensa eventuelle skadeverknadar på menneske, materiale og miljø.